NFT Travklub

Bestyrelsen

Formand
Henrik K. Jensen

Næstformand
Maibritt Drejer

Sekretær:
Laura Spuhr Nielsen

Bestyrelsesmedlemmer
Karina Wied
Johnny Jensen

Suppleanter
Katia Bøgedal
Jens Steinmeier

Regnskabsfører
Torben Nygaard


Besigtigelse af skader
Henrik K. Jensen og Maibritt Dreier

Erstatning EFTER vurdering:

Vogn (excl. hjul, sidestænger & sæde) Max 12.000,00 kr.
Stang Max. 2.000,00 kr.
Hjul (excl.Hjulbeskyttere) Max. 1.000,00 kr.

Skaden skal besigtiges af Henrik K. Jensen eller Maibritt Dreier for fastsættelse af erstatningsbeløb.

Transporttilskud ydes til matcher efter aftale med bestyrelsen.

Indbetaling af kontingent på kr. 200 årligt (aktive)

Passive medlemmer indbetaler kr. 150 via netbank reg. nr. 4386 kt. nr. 3474534. Oplys navn og mailadresse ved indbetalingen.

 

Vedtægter for NFT Travklub

Paragraf 1 - Foreningen er stiftet den 13. januar 1967. Dens sæde er formandens adresse.

Paragraf 2 - Foreningens formål er i samarbejde med Dansk Travsports Centralforbund og tilknyttede selskaber og organisationer, at højne og fremme dansk travsport for deri gennem, at gavne danske hesteejere, opdrættere og travamatører.

Paragraf 3 - Som medlemmer af foreningen kan optages, hesteejere og opdrættere. Amatører med licens ved Nykøbing Falster Travbane skal være medlem af foreningen.

Andre med interesse for travsporten kan optages som medlem efter anmodning.

Bestyrelsen kan nægte at optage af et medlem. Afslaget skal begrundes skriftligt.

Medlemmer der overtræder foreningens vedtægter eller som gennem deres optræden vurderes at være til åbenlys skade for foreningen kan ekskluderes af bestyrelsen.

Paragraf 4 - Det årlige kontingent for det kommende år fastsættes på generalforsamlingen.

Medlemmer af Lolland Falster Ponytrav (LFPT) kan være gratis medlemmer indtil de fylder 25 år eller til de indløser licens som travamatør/monterytter.

Paragraf 5 - Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den afholdes hvert år i første kvartal med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

5. Behandling af forslag fra bestyrelsen

6. Behandling af forslag fra medlemmerne

7. Fastsættelse af næste års kontingent

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

10. Valg af 2 revisorer

11. Eventuelt

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse (mail betragtes som skriftlig indkaldelse) med angivelse af dagsordenen.

Generalforsamlingen ledes af den valgte dirigent.

Forslag fra medlemmerne skal være indsendt senest 8 dage før generalforsamlingen.

Der tages referat af generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten. Efterfølgende udsendes referatet til medlemmerne.

Paragraf 6 – Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges for en periode på 2 år.

Der afgår hvert år 2 eller 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Foreningens bestyrelse udpeger en repræsentant til Nykøbing Falster Travbanes bestyrelse.

Paragraf 7 - Bestyrelsen administrerer foreningens anliggender og repræsenterer og forpligtiger foreningen overfor 3. mand. Den afgør alle sager ved simpelt stemmeflertal og er beslutningsdygtig, når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Paragraf 8 - Bestyrelsen er forpligtiget til at tage kortfattede referater fra generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og medlemsmøder.

Bestyrelsen er forpligtiget til at føre en kasserapport og udarbejde et årsregnskab. Der kan om nødvendigt betales benyttes lønnet hjælp. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Paragraf 9 - Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når et flertal af bestyrelsen ønsker det eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsender et forslag herom til bestyrelsen. Forslaget skal indeholde information om, hvad der ønskes behandlet.

Paragraf 10 - Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling og kan godkendes ved almindeligt stemmeflertal.

Paragraf 11 - Foreningen kan ophæves, når mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for det på en ekstraordinær generalforsamling.

Foreningens eventuelle formue skal tilfalde velgørende formål indenfor travsporten.

 

Revideret og godkendt på generalforsamlingen 28. februar 2017