Nykøbing F Travbane

Mobile navigation

Bestyrelsen

Del artiklen:Sharing - FacebookSharing - Twitter

Bestyrelsen

Erling Clausen (formand)

Anders H. Nielsen (næstformand)

John Hansen

Henrik K. Jensen

René Clausen

 

Udpeget af NFT Travklub

Heidi Nygaard

 

Udpeget af Turistforeningen

Helene Gade Brøndum

 

Suppleanter

Jens Arne Hansen

 

Vedtægter

§ 1

Selskabets navn er Nykøbing F. Travbane A/S og selskabets hjemsted er Guldborgsund Kommune.

§ 2

Selskabets primære formål er at drive en væddeløbsbane for travløb.

§ 3

Selskabets aktiekapital er kr. 540.500,00 - skriver kroner femhundredefirtitusindefemhundrede 00/100 - fordelt i aktier á kr. 500,00 eller multipla heraf.
Aktierne skal lyde på navn og er ikke omsætningspapirer.

§ 4

Aktionærernes navn og adresse skal være noteret i selskabets ejerbog, som skal indeholde en fortegnelse over samtlige aktionærers navn og adresse samt aktiernes størrelse.

§ 5

For at en overdragelse af en aktie kan noteres i selskabets ejerbog, skal der overfor bestyrelsen foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen fra såvel overdrager, som den til hvem aktien overdrages.

§ 6

Ingen aktie har særlige rettigheder, og ingen aktionær er pligtig til at lade sine aktier indløse.

§ 7

Når det reviderede regnskab er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det årlige udbytte på selskabets kontor til den, der i ejerbogen står indtegnet som ejer af de pågældende aktier.
Udbytte, der ikke er hævet inden 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabets dispositionsfond.

§ 8

Selskabets generalforsamling afholdes i Nykøbing F. Den ordinære generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter regnskabsårets slutning, jvf. §19. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 2 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail med angivelse af dagsorden til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer.
Eventuelle forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen, hvorefter endelig dagsorden ligger til gennemsyn på sekretariatet senest en uge inden afholdelse af generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer en tiendedel af aktiekapitalen.
Senest 8 dage før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagsorden og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskabet med revisorpåtegning og årsberetning underskrevet af direktion samt bestyrelse.

§ 9

På den ordinære generalforsamling skal foretages:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
3. Beslutning om overskuddets fordeling.
4. Valg af bestyrelse
a. Der vælges 2 suppleanter
5. Valg af revisor.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

§ 10

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 500,00 en stemme.
For så vidt den pågældende aktie er erhvervet ved overdragelse, skal denne aktie være noteret på vedkommendes navn i selskabets ejerbog senest på indkaldelsestidspunktet for generalforsamlingen. Dette gælder dog ikke, såfremt hele aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen og generalforsamlingen enstemmigt vedtager at fravige det nævnte krav om notering på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen.
Ingen aktionær kan for egne eller andres aktier udøve stemmeret for mere end en tiendedel af den stemmeberettigede aktiekapital.
Aktionærer har ret til at møde på en generalforsamling ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagten kan ikke gives for længere tid end et år. Fuldmægtigen kan ikke afgive flere stemmer end en aktionær.

§ 11

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. De stemmeberettigede aktionærer kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner.

§ 12

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de tilstedeværende stemmer, dog at der til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves, at mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer herfor.

§ 13

Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i den dertil at bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

§ 14

Bestyrelsen består af syv medlemmer, hvoraf fem medlemmer vælges af generalforsamlingen, mens Turistforeningen i Nykøbing F og NFT Travklub udpeger hver et medlem. Bestyrelsen vælges/udpeges for to år ad gangen, dog således at der af den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen hvert år afgår to medlemmer. Genvalg kan finde sted.

§ 15

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner det påkrævet, eller når et medlem eller en direktør fremsætter krav herom.

§ 16

Bestyrelsen ansætter en direktør i selskabet og fastsætter vilkårene for dennes stilling. Direktøren kan ikke være medlem af bestyrelsen.

§ 17

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollektiv.

§ 18

Revision af selskabets regnskaber foretages af en eller to på hvert års ordinære generalforsamling valgt revisor. Mindst 1 revisor skal være statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 19

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til og med den 31. december.
Første regnskabsår løber dog fra selskabets stiftelse den 23. maj 1990.

§ 20

Årsregnskabet opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af forsvarlige afskrivninger. Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette.
Efter at henlæggelser har fundet sted, udredes tantieme til bestyrelsen og direktion efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse. Restbeløbet anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse til yderligere henlæg-gelse, overførsel til næste års regnskab eller indenfor den gældende lovgivnings regler til udbytte til aktionærer.

 

Nykøbing F. Travbane A/S' persondatapolitik: Persondatapolitik

Derby25 Groen Racehorse Photo Logo

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse samt vurdere brugen af de enkelte elementer på danskhv.dk og herunder nykftrav.dk. På dette website bruges cookies til statistik og personalisering af indhold og annoncer. Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken.

Læs mere